Realizirana edukacija za trudnice

U srijedu, 10.08.2022. godine, u prostorijama KJU “Porodično savjetovalište”, realizirana je edukacija za trudnice. Tom prilikom, Osman Šaljo, direktor KJU “Porodično savjetovalište”obratio se prisutnim sa aspekta saradnje sa Institut Za Majku i Dijete s posebnim naglaskom na misiju Savjetovališta koja se ogleda u pružanju psihosocijalnih usluga cijeloj populaciji Kantona Sarajevo i šire, realizaciji preventivnih aktivnosti u zajednici, te programa koji se oslanjaju na rezultate razvojno-istraživačkih projekata, sa ciljem pružanja psihosocijalne podrške, pomoći i zaštite porodice kao nukleusa društva.