Mladi za mlade

            

Cilj projekta: Osposobljavanje adolescenata-lidera za pozitivno vršnjačko djelovanje u svom socijalnom okruženju, kao oblik preveniranja rizičnih pojava i nepoželjnih modela ponašanja adolescenata.

Ciljna grupa: Adolescenti u dobi od 16-19 godina.

Uzimajući u obzir činjenicu da je adolescencija najburniji razvojni period koji sa sobom nosi brojne razvojne rizike, ali i mogućnosti za zdrav razvoj, KJU „Porodično savjetovalište“ je 2008. godine provela istraživanje s ciljem identifikacije potreba adolescentske populacije. Rezultati istraživanja kao i potreba za sveobuhvatnijom prevencijom asocijalnih i antisocijalnih ponašanja među mladima pokazali su da je neophodno poticanje i jačanje pozitivnog vršnjačkog djelovanja adolescenata u njihovom socijalnom okruženju. Na ovim potrebama utemeljen je projekt „Mladi za mlade“ koji nastoji da bude adekvatan odgovor na rizike koje sa sobom nosi razvojna faza adolescencije, te ponudi kreativne i inovativne sadržaje prilagođene specifičnim potrebama ove ciljne grupe.

Kroz radionički način rada koji je zasnovan na principima aktivnog i ravnopravnog učešća svih učesnika radionica, iskustvenom učenju i interaktivnim strategijama podučavanja provode se preventivne aktivnosti s ciljem jačanja svijesti mladih o potrebama njihovog aktivnijeg sudjelovanja u suzbijanju rizičnih i nepoželjnih oblika ponašanja među vršnjacima, u porodici i društvu, te unapređenje njihovih znanja, vještina i kompetencija za pozitivno vršnjačko djelovanje u svom socijalnom okruženju.