Dostignuća u proteklom periodu

Kantonalna javna ustanova  „Porodično savjetovalište” kroz svoje petnaestogodišnje djelovanje ostvarila je rezultate u različitim domenima, ali ono što izdvajamo je  direktni rad sa porodicom kroz savjetodavno-terapeutski tretman i rad u zajednici.

Ustanova smo koja je pružila visoko diferencirane usluge korisnicima u području primarne prevencije i savjetodavno-terapeutskog radu, zahvaljujući kadrovima koji su naš najveći resurs.

U nastojanju da osiguramo kvalitet usluga, kadrovi su kontinuirano educirani u području različitih psihoterapisjkih pravaca. Opredjeljeni za cjeloživotno učenje kadrovi su kontinurano razvijali profesionalne kompetencije kroz proces supervizije, intervizije savjetodavno-terapeutskog rada. Također, podizanju kvalitete usluga doprinijelo je provođenje evaluacije svih usluga koje se pružane korisnicima.

U cilju unapređenja  porodičnog života i osnaživanja članova porodičnog sistema na  godišnjem nivou, u prosjeku više od 500 porodica su dobile usluge savjetodavno-terpautskog rada, a više od 1000 građana Kantona Sarajevo je godišnje učestvovalo u različitim interaktivnim radionicama i predavanjima, usvajajući nova znanja i vještine.

Većina korisnika iskazala je zadovoljstvo savjetodavno-terapeutskim tretmanom što potvrđuje i činjenica da je najveći procenat građana potražio usluge Savjetovališta po preporuci bivših korisnika. Posebna usluga koju smo pružali  je i  postupak posredovanja prije razvoda braka koji omogućava partnerima mirenje ili postizanje dogovora oko važnih pitanja kao što su starateljstvo nad malodobnom djecom, način viđanja djece i roditelja koji ne dobije starateljstvo, te pitanja alimentacije. Ova usluga zaslužuje posebnu pažnju, jer su svi postupci uspješno provedeni.

U okviru primarne prevencije organizirali smo interaktivne radionice i predavanja koja su obuhvatila populaciju cjelokupnog porodičnog sistema: djecu, adolescente, mlade, odrasle i starije osobe. Svi projekti bili su usmjereni na sprječavanje rizičnih, nepoželjnih i društveno neprihvatljivih oblika ponašanja koji utiču na porodičnu disfunkcionalnost.

Preventivni projekti podrazumijevali su :

 • inoviranje metoda u skladu sa aktuelnim potrebama ciljnih grupa;
 • razvijanje komunikacijskih vještina i paketa socijalnih vještina neophodnih za bolje funkcioniranje u socijalnom okruženju;
 • prevenciju školskog neuspjeha kao rizičnog faktora za razvoj nepoželjnih oblika ponašanja u ranoj adolescenciji;
 • prevenciju rizičnog ponašanja i maloljetničkog prijestupništva u ranoj adolescenciji;
 • edukaciju adolescenata-lidera za prevenciju rizičnih, preddelinkventnih i delinkventnih modela ponašanja kod adolescenata;
 • prevenciju asocijalnih i antisocijalnih ponašanja među mladima;
 • prevenciju rizičnih faktora u izboru partnera i funkcioniranju partnerskih odnosa;
 • prevenciju disfunkcionalnosti početne i porodice sa malim djetetom, te podizanje kvalitete njihovog porodičnog života jačanjem roditeljskih kompetencija;
 • edukaciju roditelja za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika u cilju blagovremenog prepoznavanja, te preveniranja nepoželjnih oblika ponašanja kod djece koja vode maloljetničkoj delinkvenciji;
 • prevenciju socijalne isključenosti starijih osoba osnaživanjem njihovih socijalnih veza sa dobnom populacijom i porodicom i sl.

 

Za sve projekte proveli smo internu evaluaciju koja mjeri efektivnosti projekta i koja daje preporuke za unapređenje i inoviranje aktivnosti.

Jedan od značajnih aspekata rada Ustanove bilo je ispitivanje socijalno-psiholoških pojava i fenomena porodice, te provođenje različitih akcionih istraživanja u porodicama, školama, organizacijama i drugim specifičnim grupama u skladu sa potrebama i zahtjevima savremenog društva. U proteklom periodu proveden je značajan broj istraživanja različitih vrsta, namjena i ciljnih grupa, među kojima su najznačajnija:

 • Uloga porodice u pojavi i prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja djece i adolescenata u Kantonu Sarajevo-oblici društvene podrške (2005);
 • Faktori koji utiču na disfunkcionalnost porodice i na odluku za zasnivanje bračne zajednice i porodice (2006);
 • Funkcionalnost migracijskih i domicilnih porodica i njihova socijalna integracija (2010);
 • Roditeljsko odbijanje kao faktor rizika zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (2010);
 • Iskustva korištenja interneta učenika osnovnih škola u Kantonu Sarajevo (2011);
 • Psihosocijalne potrebe jednoroditeljskih porodica (2013);
 • Potrebe mladih za psihosocijalnom podrškom u razvoju buduće karijere (2014).

U svojim aktivnostima Porodično savjetovalište nastojalo je  da do svojih korisnika dođe i kroz pisane materijale. S tim u vezi nastao je veliki broj publikacija i promotivnih materijala koji su imali za cilj edukaciju i promociju rada Ustanove. Neki od takvih materijala su:

 • Publikacija „Znate li kako se zaštiti?“ – Nasilje nad ženama i djecom
 • Publikacija „Roditelj, dijete i škola“ koja je distribuirana za više od 6500 roditelja čija djeca pohađaju niže razrede svih osnovnih škola u Kantonu Sarajevu
 • Priručnik za buduće roditelje „Korak do roditeljstva“
 • Zbirka literarnih radova učenika osnovnih škola „Porodica kroz priče i pjesme“
 • Priručnik za usavršavanje roditeljskih kompetencija u pripremi djeteta za polazak u školu „Unapređenje roditeljstva“
 • Brošura za profesionalce „Prihosocijalne potebe jednoroditeljskih porodica“.

KJU „Porodično savjetovalište“ organizirala je stručne tribine i okrugle stolove koji su prilika da se među stručnjacima donesu zajedničke preporuke i zaključci koji će doprinijeti stvaranju pozitivnog ambijenta za afirmaciju vrijednosti porodičnog života i funkcionalnosti porodice.Te preporuke su se odnosile na poticanje multisektorske saradnje, većeg senzibiliteta profesionalaca prema pitanjima vezanim za porodicu, a posebno roditeljstvo, odgoj djece, socijalnu integraciju što predstavlja put za blagovremeno preveniranje društveno neprihvatljivih ponašanja kod djece i mladih, preveniranja nasilja u porodici, među vršnjacima itd.  U proteklom periodu je organiziran značajan broj ovakvih skupova među kojima se ističu:

 • Stručna tribina „Vrijednosti tradicionalne i savremene porodice u uslovima njene aktuelne krize“
 • Okrugli sto „Funkcionalnost migracijskih i domicilnih porodica i njihova  socijalna integracija“
 • Okrugli sto „Jednoroditeljske porodice – prava djeteta“
 • Okrugli sto  „Psihosocijalna podrška mladima u razvoju buduće karijere“
 • Sajam za dijete i porodicu „Naši putokazi“.

Saradnja sa velikim brojem vladinih i nevladinih organizacija i institucija kojima su pružene informativne, edukativne i konsultantske usluge, također je dio dostignuća.

Ustanova je po svojoj organizaciji, problematici koju tretira i metodama koje koristi  bila često interesantna za posjete različitih grupa i pojedinaca iz BiH i inostranstva. Stoga smo vrlo često u okviru studijskih posjeta našoj ustanovi imali priliku razmijeniti iskustva u radu.  Do sada su pored ostalih, našu ustanovu posjetili studenti iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Francuske, Njemačke, Švicarske i Slovenije.

Kontinuiranim istupima u javnosti i radom u zajednici smanjili smo predrasude kod građana  vezane za savjetodavno-terapeutski rad, što je doprinijelo da smo u javnosti prepoznati kao servis za građane koji pruža podršku u sigurnom i povjerljivom ambijentu.

Učešćem u različitim medijskim nastupima uposlenici Savjetovališta promovirali su porodične vrijednosti i educirali građane iz psiho-socijalnih tema. Medijski nastupi su se realizirali na poziv medija i prema ukazanoj potrebi vezanoj za društvene pojave i porodične probleme koje Ustanova tretira.

Sva dostignuća ostvarena su uz saradnju sa institucijama i organizacijama iz mreže ustanova socijane zaštite i drugih instucionalnih sistema kao što su obrazovni, zdravstveni i sl. Stoga se zahvaljujemo svim institucijama, organizacijama, korisnicima, učesnicima i našim partnerima koji su nam iskazali povjerenje i potpomogli da naša Ustanova ostvari određena dostignuća.

Jedan od stalnih zadataka KJU „Porodično savjetovalište“ će  i u budućnosti biti pružanje usluga namijenjenih porodici i njenim članovima u spoznavanju, prihvatanju i savladavanju životnih izazova.