Naša misija i vizija

Vizija kantonalne javne ustanove je „Funkcionalna porodica-sretno društvo“

Misija Kantonalne javne ustanove „Porodično svajetovalište“ je pružanje psihosocijalnih usluga cijeloj populaciji Kantona sarajevo i šire, oslonjenih na koncept Sistemske porodične terapije i rezultate razvojno-istraživačkih projekata, a s ciljem pružanja psihosocijalne podrške, pomoći i zaštite porodice kao nukleusa društva. Važan dio misije je i saradnja sa institucijama koje se na posredan ili neposredan način bave porodicom, poštujući vrijeme i društveni kontekst u kojem živimo i radimo.