Predavanje za roditelje

Cilj i svrha projekta: edukacija i osposobljavanje roditelja za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika, te blagovremeno sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja koja mogu voditi ka maloljetničkom prijestupništvu.

Ciljna grupa: roditelji učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Današnje roditeljstvo predstavlja poseban, izazovan i kompleksan razvojni zadatak za koji kako kažu i sami roditelji nisu dovoljno pripremljeni, niti imaju mogućnosti suočiti se sa brojnim izazovima i visokim očekivanjima. Istovremeno, sve je manje podrške i programa stručne pomoći koji bi trebali da pomognu roditeljima da što kvalitetnije ispune svoju ulogu i ojačaju svoje kompetencije u poticanju ranog rasta i razvoja djece. Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo već 8 godinu nastavlja saradnju sa osnovnim školama u cilju edukacije i osposobljavanja roditelja za prepoznavanje unutar – porodičnih rizičnih faktora, te blagovremenog prepoznavanja i preveniranja nepoželjnih oblika ponašanja kod djece, koja mogu voditi ka maloljetničkom prijestupništvu.

S ciljem podizanja kvaliteta rada sa roditeljima u saradnji sa predstavnicima zaintresiranih škola određuju se aktuelne teme, i u samo interaktivno predavanje uključuje se stručno osoblje škole, kako bi se tema što više prilagodila specifičnostima svake škole. U realizaciji predavanja koriste se interaktivne metode gdje roditelji rade u manjim i srednjim grupama, raspravljaju o temama koje su im predstavljene kroz prezentacije, kratke filmove ili situacione primjere i na osnovu kojih donose mišljenja i zaključke, što u cjelini povećava njihovu vlastitu aktivnost i usvajanje sadržaja tema.