Potpisan Protokol o saradnji sa Asocijacijom socijalnih radnika Kantona Sarajevo

U prostorijama Kantonalne javne ustanove Porodično savjetovalište,09.12.2022.godine , upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Asocijacijom socijalnih radnika Kantona Sarajevo kojim je uspostavljena saradnje između potpisnika: Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo i domaćina, KJU Porodično savjetovalište.


Cilj ovog Sporazuma je inteziviranje saradnje i aktivnosti koje su usmjerene na jačanje stručnih kapaciteta socijalnih radnika i drugih stručnih radnika kao i promociju profesije socijalnog rada čime se doprinosi podizanju kvalitete usluga korisnicima.
Međusobna saradnja po osnovu potpisanog Protokola se između ostalog sastoji od:
–       organiziranja tematskih diskusija o relevantnim temama,
–       realiziranja stručnih edukacija u skladu sa potrebama Savjetovališta i
Asocijacije,
–       sudjelovanja zaposlenika Savjetovališta na konferencijama, panelima,
okruglim stolovima o relevantnim temama iz oblasti socijalne zaštite,
–       učestvovanja u zajedničkim projektima za koje se procijeni da mogu
ojačati resurse Savjetovališta i Asocijacije,
–       obilježavanja značajnih datuma za profesiju socijalnog rada,
–       medijskog predstavljanja uloge i značaja socijalnih radnika,
–       drugih vidova saradnje o kojima obje strane postignu dogovor.
Sporazum je zaključen na period od četiri godine.