Završena realizacija aktivnosti KJU“Porodično savjetovalište“u JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“

KJU“Porodično savjetovalište“ je u periodu oktobar-novembar 2019.godine na poziv JU OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“  realiziralo edukativne radionice za učenike VI, VII, VIII i IX razreda, na teme: ZajedništvoOdbacivanje i  Slika o sebi, kao i edukativna predavanja za roditelje učenika koji pohađaju nastavu u ovoj školi o temi „Uticaj vršnjaka kroz odrastanje“.

Cilj ovih aktivnosti je potaknuti učenike da razmišljaju izvan okvira, da svojom uključenošću i aktivnim sudjelovanjem kako u školskim tako i izvanškolskim aktivnostima , stvaraju prostor za kreativno i kvalitetno djelovanje u domenu koji je u skladu sa njihovim uzrastom. A sve to ojačani i osvješteni o svemu onom što je kvalitetno i dobro a nalazi se u svakom od njih, te je to ono što treba da dijele i šire među svojim vršnjacima.

Predavanja za roditelje  imala su za cilj da potaknu roditelje i nastavnike na još jaču partnersku suradnju, a sve za dobrobit njihove djece/učenika te škole.