”ZAJEDNO DO USPJEHA-2014”

U cilju prevazilaženja poteškoća sa školskim uspjehom I nepoželjnih oblika ponašanja učenika kroz poboljšanje komunikacije između nastavnika, roditelja i učenika, Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” Sarajevo realizirala je projekat “ Zajedno do uspjeha” i u 2014.g.

Projekat je realiziran u O.Š “Hasan Kaimija” u periodu novembar-decembar 2014g. za 18 učesnika kroz 5 interaktivnih radionica obogaćenih vježbama i igrama.Učesnici radionica su bili učenici od 13-15 godina, njihovi roditelji i nastavnici koji su iskazali visok nivo motivacije za učešće u radionicama i želju za poboljšanjem komunikacije i školskog uspjeha učenika.

Radionički rad bio je fokusiran na jačanje uloga i odgovornosti učenika, roditelja i nastavnika kroz aktivno i ravnopravno učešće svih učesnika.

Na ovaj način učesnici su stekli saznanja o važnosti saradnje sva tri subjekta kao i o tome koliko nezainteresiranost samo jednog od njih može izazvati poteškoće u kvalitetu odnosa, a samim tim i utjecati na školski uspjeh

Prema mišljenju roditelja i nastavnika sticanje novih znanja, stavova i mogućnosti pozitivnog djelovanja na djecu te poticaj za kvalitetniju komunikaciju na relaciji dijete-roditelj-škola, predstavljaju neke od najkorisnijih dobiti ovakvog rada.

Ono što oni izdvajaju kao najveći učinak za dijete su: promjene u roditeljevom odnosu prema djetetu, promjene u djetetovom odnosu prema roditeljima i školi; te promjene u djetetovom odnosu prema uspjehu i učenju. O tome govore i izjave nekih od učesnika projekta:

Radionice su jako zabavne. Jako su interesantne vježbe i igre. Puno toga sam naučio.”- učenik.

Veoma pozitivno iskustvo: direktan kontakt ne samo voditelja već i roditelja i učenika i nastavnika međusobno; mogućnost razmjene iskustava koja pomažu u uočavanju grešaka i propusta svih sudionika u grupi.”- nastavnik.

Zahvalna sam vam na korisnim savjetima za moj odnos prema djetetu. Nadam se da ću uspjeti da ih prezentiram na pravi način”- roditelj.

U želji da potpomogne jačanje odgojno-obrazovnog procesa Kantonalna javna ustanova  „Porodično savjetovalište” nastavit će realizaciju projekta „ Zajedno do uspjeha” i u 2015.godini.

DSC_1400DSC_1392