Uspješno završena realizacija aktivnosti Porodično u vašoj školi

U nastojanju da budemo podrška porodici i školi u ostvarivanju odgojno-obrazovne funkcije u prvom polugodištu ove školske godine realizirali smo 219 radionica/predavanja za 5122 učesnika.

Za djecu i mlade realizirali smo 186 radionica koje su za cilj imale jačanje samopouzdanja, razvijanje zajedništva i empatije, emocionalne inteligencije i samoregulacije, unapređenje vještina komunikacije i položaja djeteta u grupi, rješavanje konflikata, rješavanja problema i bolje suočavanje sa stresom, te prevenciju odbacivanja i nasilja među vršnjacima, s posebnim naglaskom na nasilje na internetu.

Za 712 roditelja smo realizirali 25 interaktivnih predavanja gdje smo nastojali biti podrška u pripremi za školu, unaprijediti njihove roditeljske kompetencije kroz predavanja o različitim odgojnim stilovima, rizičnim i zaštitnim faktorima porodice, ali i biti podrška u suočavanju sa izazovima i teškoćama savremenog roditeljstva.

Svjesni važnosti utjecaja stresa na mentalno zdravlje nastavnika, ali i na kvalitet podučavanja, za 339 nastavnika smo realizirali osam predavanja o temi Stres u nastavaničkom zanimanju kroz koje smo nastojali raditi na prevenciji profesionalnog sagorijevanja.