Sjednica koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo

Danas, 27.02.2019. godine, u prostorijama Udruženja distrofičara KS u Informativno-edukativnom centru za lica sa distrofijom “MD”, u ulici Grbavička br. 6A na Grbavici, održana je sjednica Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Dnevni red sjednice bio je sljedeći:

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2) Usvajanje programa rada KOO KS za 2019. gidinu;

3) Saradnja sa ministarstvima u Kantonu Sarajevo;

4) Donošenje odluka i zaključaka iz nadležnosti KOO KS;

5) Razno.

Sjednici je prisustvovao, pored predstavnika svih udruženja koja čine KOO KS, i direktor KJU “Porodično savjetovalište” Sarajevo g-din Senad Alić, koji je ovom prilikom iznio prijedlog vezano za zaposlenje jedne osobe sa invaliditetom u ovoj ustanovi na pripravnički rad na mjestu socijalnog radnika.