Realizovana programska aktivnost „Porodično u vašoj školi“ u OŠ „Grbavica I“

Realizovana programska aktivnost „Porodično u vašoj školi“ u OŠ „Grbavica I“

U periodu od 17.02. – 21.02.2020. godine KJU „Porodično savjetovalište“ je za mlade OŠ „Grbavica I“ realizovala 3 interaktivne radionice.

Kroz interaktivne radionice na teme „Odbacivanje u grupi vršnjaka“, „Zajedništvo“ i „Internet kao stil života“ 55 mladih je radilo na: unapređenju zajedništva i povjerenja među vršnjacima, prepoznavanju nasilja, te odgovornijoj upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Stručni saradnik Amer Šenderović je kroz situacione primjere osvijestio učesnike da se nasilje ne svodi uvijek i isključivo na tjelesni sukob, o tome šta je psihološko nasilje i kako isključivanje iz grupe ima štetne posljedice za pojedinca, zajedništvo i razvoj članova grupe.

Cilj ovih radionica bio je senzibilizirati djecu za raspoznavanje nasilja, posljedica odbačenosti, upoznati ih s mogućim načinima sprječavanja vršnjačkog nasilja, upoznati ih s prednostima i nedostacima kao i izazovima koje internet donosi kao i važnosti kvalitetne komunikacije, međusobnog uvažavanja kao sastavnog dijela vještina za izgradnju pozitivnog odnosa među vršnjacima.