Realizovan još jedan ciklus programske aktivnosti „Zlatne godine“

U periodu februar – mart 2019. godine, Kantonalna javna ustanova ”Porodično savjetovalište” je u partnerstvu sa Centom za promociju i unapređenje zdravlja „Generacija“ Sarajevo, za 50 korisnika Centra realizirala programsku aktivnost pod nazivom „Zlatne godine“. Cijeneći značaj i potrebu socijalne uključenosti u svim životnim fazama, pa tako i u zreloj životnoj dobi ova programska aktivnost teži smanjenju stereotipa i negativnog odnosa prema starenju, te u konačnici smanjenju socijalne isključenosti starijih osoba.

Kroz četiri interaktivne radionice obrađene su teme koje govore o sistemima podrške starijim osobama, suočavanju sa izazovima i stereotipima vezanim za ovu životnu dob, te poticanju na ponašanja koji vode do aktivnog starenja i sprječavanja socijalne isključenosti kroz osnaživanje socijalnih veza starijih osoba sa dobnom populacijom i porodicom.

Učesnici su posebno istakli korisnost projekta u smislu većeg povezivanja među članovima grupe, razvijanja generacijske podrške među osobama starije životne dobi i korisnog provođenja slobodnog vremena.