Realiziran projekt „ Tribine – predavanja za roditelje“

KJU „ Porodično savjetovalište“ u mjesecu oktobru 2016.g. realizirala je projekt  “Tribine – predavanja za roditelje” u pet osnovnih škola: OŠ „Vrhbosna“, OŠ „Avdo Smailović“, OŠ „Edhehem Mulabdić“, OŠ „Aleksa Šantić“ i  OŠ „Hilmi ef. Šarić“ uz prisustvo 250  roditelja i stručnih saradnika škole.

Kroz sadržaj tribina : „Odnos porodice i škole“, „Vršnjačko nasilje“, i „Konzumerizam i utjecaj na porodicu“, roditeljima se željelo ukazati na važnost prepoznavanja unutar porodičnih rizičnih faktora, osnaživanje porodice, te  preveniranje nepoželjnih oblika ponašanja.

Nakon prezentacije teme, na relaciji porodični savjetnik – roditelji ostvarivan je aktivan dijalog u kome se govorilo o važnosti preveniranja rizičnih ponašanja djece kroz: ostvarivanje emotivne bliskosti između roditelja i djece, te međusobnog povjerenja; otvorenu, jasnu i svakodnevnu komunikaciju sa djetetom o temama primjerenim uzrastu djeteta.

Nakon predavanja roditelji i profesionalci su imali priliku ocijeniti tribinu putem evaluacijskih upitnika, te predložiti tematski sadržaj koji bi željeli čuti.

“Tema je aktuelna, a sam sadržaj, način prezentovanja I otvorenost predavača za pitanja, iznošenje mišljenja i iskustva,kao I podrška u rješavanju dilema značajna su za roditelje” – istakla je Nermina Graca, pedagoginja-psihologinja O.Š “Vrhbosna”.

Nastavak narednog ciklusa tribina planiran je za zainteresirane osnovne škole Kantona Sarajevo u 2017.g.

Slike sa tribina možete pogledati u foto galeriji.