Promocija inkluzivne kulture kroz aktivnost „Zajedno“

U ponedjeljak, 13.02.2017.g. KJU „Porodično savjetovalište“ i udruženja osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS predstavili su zajedničku aktivnost promocije inkluzivne kulture „ZaJedno“ i potpisali Protokol o saradnji.
Tom prilikom prisutnima se obratila i Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te iskazala podršku ovoj saradnji.

Saradnja je pokrenuta u cilju promocije jednakih životnih prilika bez dikriminacije po bilo kojoj osnovi, te podizanju svijesti javnosti o potrebi inkluzije.

Aktivnost „ZaJedno“ predstavlja mrežnu podršku inkluzivnoj kulturi kroz rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima. Ove aktivnosti će za početak biti realizirane kroz interaktivne radionice, edukacije i prenošenje iskustava predstavnika udruženja u različitim životnim prilikama sa posebnim fokusom na školski proces i realizirati će se u  javnim ustanovama : OŠ „Safvet-beg Bašagić“, O.Š „Malta“, O.Š „Fatima Gunić“, OŠ „Aleksa Šantić“.

Intencija je da ove aktivnosti dobiju kontinuitet kroz plan i program odjeljenskih zajednica kako bi kontiuirano poticali važnost jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na način njihovog ispoljavanja.

Prva radionica realizirat će se 14.02.2017.g. u OŠ Safvet-beg Bašagić sa početkom u 14h.