Prisustvo radionici povodom izrade Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ je 19. jula 2016. godine prisustvovala jednodnevnoj radionici s ciljem izrade novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo. Radionicu su zajednički organizovali Tim za implementaciju Akcionog plana za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom u Kantonu Sarajevo i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) u okviru projekta „Pravda za svako dijete“.

 

Naime, pod vodstvom predsjednika Tima gdina. Mesuda Peljte, članovi radne grupe u kojoj participiraju i predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“, predstavnici općina iz Kantona Sarajevo i predstavnici CPRC-a, su zajedno sa ekspertima za strateško planiranje u oblasti maloljetničkog prijestupništva, kreirali su prvu verziju novog Akcionog plana za suprotstavljanje maloljetničkom prijestupništvu u Kantonu Sarajevo.

 

Navedeni dokument, koji je u procesu izrade, po mišljenju učesnika radionice, će unaprijediti rad na izgradnji sistema prevencije kriminaliteta maloljetnika, te pružiti podršku u poboljšanju koordinacije svih relevantnih institucija za prevenciju koja podrazumijeva intervencije organizirane prema promjenama faktora koji utječu na pojavu poremećaja u ponašanju, kao i rizičnog ponašanja djece i maloljetnika.