Počela realizacija Projekta izgradnje poslovne zgrade JU “Porodično savjetovalište”

Konkretne aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje poslovne zgrade Javne ustanove „Porodično savjetovalište“ bile su tema današnjeg sastanka ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Muamera Bandića sa direktoricom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Ljiljanom Pelidijom i direktorom ove javne ustanove SenadomAlićem.porodicno 3

Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo su od osnivanja JU „Porodično savjetovalište“ preduzimali određene aktivnosti u cilju izgradnje poslovne zgrade u koju bi bila smještena ova ustanova, zbog čega su na području Općine Novo Sarajevo kupljene dvije parcele za koje je dobijena urbanistička saglasnost.

Međutim, ove se parcele nisu mogle koristiti niti se moglo na njima graditi dok nije kupljena još jedna parcelu koja je omogućavala nesmetan prilaz budućem objektu.porodično 2

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je u drugoj polovini 2013. godine, te tokom 2014. godine preduzimalo neophodne aktivnosti na rješavanju pitanja dvije katastarske čestice, koja su onemogućavale početak izgradnje poslovne zgrade u smislu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i iste je, u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Općinom Novo Sarajevo, u mjesecu julu ove godine uspješno riješilo.

Rješavanjem ovog pitanja stvorene su pravne pretpostavke za realizaciju sredstava u iznosu od 178.000,00 KM planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za ovu namjenu.porodično 1

Također su, u cilju početka izgradnje ovog objekta, obezbijeđena i kreditna sredstva u iznosu od 300.000,00 KM i ona su već operativna, tako da su dogovorene aktivnosti na započinjanju samog postupka izgradnje objekta.

Write a comment