Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS domaćin sastanku o prevenciji maloljetničkog prijestupništva

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo Amela Dautbegović organizirala je jučer sastanak o temi Prevencije maloljetničkog prijestupništva i rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom sa akcentom na iniciranje poboljšanja pojedinih pravnih rješenja kroz izmjene i dopune propisa koji tretiraju ovu problematiku.

????????????????????????????????????

O primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i  mogućim izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom iskustva i informacije su razmijenili uz kantonalne ministre zdravstva i pravde i uprave i MUP-a KS  Zilhu Ademaj,  Maria Nenadića i Ismira Jusku i predstavnici federalnih ministarstava zdravstva i socijalne zaštite, federalni inspektori iz spomenutih resora, predstavnici akademske zajednice, kantonalnih socijalnih ustanova, institucija ombudsmena i kantonalnog tužilaštva.

Sastanku o prevenciji maloljetničkog prijestupništva 3

Zakoni koji tretiraju ove oblasti daju rješenje i mogućnosti tretiranja ovih pitanja, ali određeni problemi se javljaju zbog njihove nedovoljne primjene. Problemi maloljetničkog prijestupništva najčešće vuku korijene iz same porodice, tako da mjere prevencije kreću odatle, čulo se na jučerašnjem sastanku. Porodični zakon tretira porodične odnose i u njemu je moguće tražiti neka od preventivnih rješenja problema sa maloljetnicima.

Sastanku o prevenciji maloljetničkog prijestupništva 2

Pored porodica, škole kao odgojne obrazovne ustanove imaju veliki dio obaveze i odgovornosti praćenja, evidentiranja i bavljenja sa djecom koja pokazuju i početne stadije neprilagođenosti, neuklapanja ili agresivnosti, naglašeno je na jučerašnjem sastanku. Stalna povezanost škole i roditelja trebala bi biti zajednička obaveza.  Potcrtana je danas i  važnost reagiranja zdravstvenih radnika u situacijama sumnji na zlostavljanje djece te obaveza prijavljivanja takvih slučajeva. Rad sa djecom i porodicom, predavanja i upoznavanja o konkretnim djelovanjima su neka od preventinih djelovanja resornog ministarstva i JU Porodičnog savjetovališta.

Sastanku o prevenciji maloljetničkog prijestupništva 1

Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad s maloljetnicima u sukobu sa zakonom za period period 2014- 2016. godina se sprovodi kontinuirano i, kako je danas naglašeno, Vlada Katnona Sarajevo će naredne sedmice imati pred sobom rezultate i analizu  šta je urađeno po njemu. Takođe, Ministarstvo za rad,  socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS  razmatra mogućnosti izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti  gdje bi tražili optimalnija rješenja organizacije nekih ustanova, u svrhu lakšeg provođenja zakona i uređenja ove oblasti.

Izvor:© Vlada Kantona Sarajevo

 

Write a comment