MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ZAŠTITI MALOLJETNIKA „BECAUSE WE CARE“

U sklopu Međunarodne konferencije o zaštiti maloljetnika „Because We Care“ koja je realizovana u periodu od 21. do 23.04.2022. godine predstavnici KJU „Porodično savjetovalište uzeli su aktivno učešće. Predstavnik KJU „Porodično savjetovalište“, Amer Šenderović, uz podršku Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II, 22.04.2022. godine. realizovao je radionicu pod nazivom „PORODICA KAO ZAŠTITNI FAKTOR U PREVENCIJI RIZIČNIH PONAŠANJA“

Primarna svrha radionice imala je za cilj upoznavanje profesionalaca sa pojavom novih fenomena kad je riječ o rizičnim ponašanjima djece i mladih, načinima njihovog prepoznavanja i svakako sa pravcima preventivnog djelovanja. Poseban akcent stavljen je na rad profesionalaca prema kojem oni pored roditelja imaju ključnu ulogu u prepoznavanju rizičnog ponašanja. Zaključak je da je veoma važno da porodica i profesionalci na vrijeme prepoznaju promjene u ponašanju djece i mladih, i makar one bile veoma male na njih treba odmah reagovati.

Također, učešće u navedenoj konferenciji iskorišteno je za predstavljanje i promociju principa rada Savjetovališta, te je ostvarena saradnja sa određenim brojem institucija/ustanova koje djeluju u području zaštite djece i mladih i njihovih porodica.