Ljetni omladinski kamp

Na osnovu Protokola o partnerskoj saradnji zaključenog 30.06.2014. godine između KJU „Porodično savjetovalište“ i Omladinske informativne agencije OIA BiH, ostvarena je saradnja u realizaciji Ljetnog omladinskog kampa koji je održan na Jahorini u periodu od 10.-15.07.2014. godine, a čiji je organizator bila OIABiH uz pokroviteljstvo UNICEF-a.

Navedeni šestodnevni kamp organizovan je za 80 srednjoškolaca iz 6 općina pogođenim poplavama (Odžak, Domaljevac, Šamac, Modriča, Doboj i Maglaj) sa ciljem njihovog rada na sebi, podizanju samopouzdanja, usvajanja socijalnih vještina, povezivanja mladih iz različitih zajednica, te njihovog osnaživanja za aktivizam i komunikaciju sa autoritetima.

 Naša Ustanova je doprinijela realizaciji kampa kroz ustupanje trenera za realizaciju četiri poludnevne radionice iz pedagogije doživljaja u prirodnom okruženju za svih 80 učesnika. Učesnici su bili podijeljeni u 4 grupe i sa svakom grupom se realizovala posebna poludnevna radionica iz pedagogije doživljaja. Kroz interaktivne  aktivnosti u prirodi (pedagogiju doživljaja) mladi su prolazili različite vježbe, igre i simulacije usmjerene na procese izgradnje tima, međusobnu komunikaciju, razvoj međusobnog povjerenja, osvještavanje timske pripadnosti i ulogu unutar tima, preuzimanje inicijative i odgovornosti i sl. Osim same realizacije vježbi i igara, za potrebe organizatora kampa (OIA BiH) rađene su dnevne pismene i usmene evaluacije voditelja, te završna integralna evaluacija kampa iz ugla voditelja, koje su blagovremeno sačinjene i dostavljene organizatoru kampa.

 Pored navedenih aktivnosti, u okviru kampa su od strane drugih voditelja angažovanih od strane organizatora, realizovane različite radionice i vježbe sa fokusom na jačanje samopouzdanja i slike o sebi, razvijanje emocionalne i socijalne inteligencije, nenasilnu komunikaciju, te kreativne izborne radionice (fotografija, ples, muzička produkcija, pravljenje nakita, sport i dr.).

 Preliminarni evaluacioni rezultati provedenog kampa govore o individualnom rastu i razvoju učesnika, usvajanju socijalnih vještina, prepoznavanju vlastitih jakih i slabih strana, ali i o visokoj timskoj kohezivnosti cijele grupe i usvajanju grupnog procesa rada.