„Adolescencija- roditelji kao podrška“- održano predavanje

U okviru saradnje u srednjim školama Kantona Sarajevo, na poziv J.U. Ugostoteljsko –turistička škola , J.U. Četvrta gimnazija i JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije dana 09.02. 10.02. 2016.i  16.02.2016.godine, Mahira Poljak, stručna saradnica   KJU„Porodično savjetovalište“ održala je interaktivna predavanja za 160 roditelja  učenika ovih škola o temi „Adolescencija- roditelji kao podrška“.

J.U. Četvrta gimnazija 2016

Ukazivanje na to kako neadekvatno reagiranje na adolescentske krize i neadekvatna komunikacija sa djecom može doprinijeti pojavi nepoželjnih oblika ponašanja kod adolescenata, bilo je cilj ovog predavanja.Kroz interaktivno predavanje roditelji su imali priliku upoznati se sa specifičnostima ove razvojne faze te poželjnim  načinima prevazilaženja kriza koje ona sa sobom nosi, kako bi  se spriječile negativne posljedice po adolescente. Posebno je naglašena važnost i mogućnosti uspostavljanja kvalitetnih odnosa i učinkovite komunikacije na relaciji roditelj-adolescent.

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije

„U periodu adolescencije neizbježna su određena odstupanja od društveno poželjnih ponašanja mladih koja su sastavni dio odrastanja. To ipak ne umanjuje rizike takvih ponašanja za mlade i njihovu okolinu, niti umanjuje potrebu za  djelovanjem da se takva ponašanja preduprijede, svedu na minim ili potpuno uklone. Razumijevanjem specifičnosti adolescencije i svega što mladi tokom nje prolaze, pomoći će roditeljima da pravilno tumače njihova ponašanja i dati im informaciju na koji način da podrže mlade i pomognu im da na najbezbolniji način pređu ovaj trnoviti put “ – istakla je predavačica Mahira Poljak.

 

Write a comment