Bazični pristup u našem radu zasnovan je na koncepciji sistemske porodične terapije. U savjetodavno-terapeutskom radu se koriste metode i tehnike i drugih psihoterapijskih pravaca  kao što su: realitetna, kognitivno-bihejvioralna, geštalt, psihodrama i druge terapijeCjelokupni savjetodavno-terapeutski rad sa klijentima odvija se  pod supervizijom vanjskog stručnjaka i redovnim intervizijskim praćenjem.

 

Osnovni principi u savjetodavno-terapeutskom radu su:

  • zagarantovana diskrecija,
  • dobrovoljnost,
  • motiviranost i spremnost za vlastite promjene,
  • unaprijeđenje odnosa sa drugima iz porodičnog i drugih socijalnih sistema,
  • aktivna uključenost klijenta u procesu savjetovanja, te
  • besplatne usluge bez  zdravstvene uputnice.

 

Oblici savjetodavno-terapeutskog rada su:

  • rad sa porodicom,
  • rad sa pojedincem,
  • rad sa partnerima (bračnim, vanbračnim, odnos roditelj-dijete i sl.),
  • grupni rad.

 

Proces rada

Prvi tretman klijenta je trijažno-dijagnostičkog karaktera. Tom prilikom se na bazi dijagnostike i očekivanja klijenta odlučuje o daljem postupku u radu: uključivanje u tretman u Ustanovi, odnosno usmjeravanje u drugu instituciju nadležnu za rješavanje postojećeg problema (centar za socijalni rad, centar za mentalno zdravlje, pravosuđe i dr.).

Nakon provedenog trijažnog postupka, klijent se uključuje u proces savjetovanja koji u prosjeku traje 10 – 12 seansi. Susreti se održavaju jednom sedmično u trajanju od 45 do 90 minuta.

U neočekivanim, stresnim životnim situacijama, klijenti mogu dobiti stručnu pomoć i to u obliku kratkih intervencija koje traju od 1 – 5 seansi, kako bi im se omogućila stručna podrška u prevladavanju aktuelno-gorućeg problema i reuspostavljanja mehanizama funkcionisanja kod narušenih nepredviđenih životnih situacija.

Praksa je takođe, da se nakon završenog savjetodavno-terapeutskog rada obavlja i praćenje klijenata i to: povremenim telefonskim kontaktima konsultativnog karaktera, putem e-mail-a, ličnim dolaskom u Ustanovu i sl.

Osim toga, pružaju se i krizne intervencije sistemima u zajednici kao što je npr. školski i to u slučaju iznenadnih, neočekivanih, stresnih situacija i događaja.

Klijentima se pružaju i usluge posredovanja u postupku prije podnošenja zahtjeva za razvod braka.

 

Problematika

U savjetodavno-terapeutskom radu tretiraju se individualne poteškoće i problemi, te disfunkcionalnost porodičnog sistema posmatrano kroz životni ciklus porodice.

 

Rad sa klijentima

Rad sa klijentima obavlja se od ponedjeljka do četvrtka u periodu od 08:00 – 16:00 h, a izuzetno i petkom od 12:00 do 15:00. Termini se mogu dogovoriti telefonom na broj: +387 33 209-112, e-mailom na: porodicnapsihoterapija@gmail.com i dolaskom u Ustanovu na adresu: Avdage Šahinagića 14/2, 71000 Sarajevo.