Cilj i svrha projekta: edukacija i osposobljavanje roditelja za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika, te blagovremeno sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja koja vode maloljetničkom prijestupništvu.

Ciljna grupa: roditelji učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

U projektu je participiralo 11.022 učesnika, kroz  408 predavanja.

Period realizacije: 2008-2013. godina .

Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo i  osnovne škole Kantona Sarajevo.

 

 

tribinazarKantonalna javna ustanova „ Porodično savjetovalište” kroz četiri ciklusa uspješno je realizirala  Tribine – predavanja za roditelje.

U prvom ciklusu projekta realizirane su slijedeće teme: „Prepoznavanje i prevencija rizičnih ponašanja djece koja vode u delinkvenciju“; „Komunikacija u porodici“, te „Porodični sistem – uspostavljanje pravila, granica i discipline“. Na osnovu iskustava iz realizacije ovog ciklusa, izrađena je edukativna brošura „Roditelj, dijete, škola“ namijenjena roditeljima svih učenika prvih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo koja je štampana uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Kroz drugi ciklus realizirane su  teme: „Porodica kao zaštitni (protektivni) faktor razvoja rizičnih ponašanja djece“ i „Odgojni stilovi roditeljstva i njihov uticaj na dijete“. U okviru predavanja prezentirana su teorijska uporišta i praktični primjeri koji govore o važnosti pravovremenog prepoznavanja rizičnih ponašanja djece koja mogu voditi u maloljetničku delinkvenciju. Takođe, u  okviru predavanja govoreno je i o porodičnoj povezanosti i emotivnoj bliskosti roditelja i djece te o njihovom kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

 

U trećem ciklusu tribina realizirane su dvije teme:  „Unutrašnja motivacija djece – kako je poticati unutar porodice“ – tretira problem slabe unutrašnje motiviranosti djece i različite izazove i dileme u  njihovom odgoju i  „Slobodno vrijeme djece i mladih – prostor kreativnog djelovanja“ – tretira kulturne obrasce u provođenju slobodnog vremena, te razmatra strukturu slobodnog vremena djece i mladih u porodici, vannastavnim aktivnostima i školi.

Četvrti ciklus tribina realizira se tokom 2013.g. takođe sa dvije teme. Prva tema „ Mladi i Internet“ – usmjerena je  na prevenciju negativnih utjecaja Interneta na djecu, odnosno rizika upotrebe Interneta. Druga tema “Pubertet i adolescencija-roditelji kao podrška” tretira najčešće probleme u odgoju s kojima se roditelji susreću u periodu adolescencije i načine kako se nositi sa njima.

 

Kroz evaluaciju tribina evidentirane su visoke ocjene roditelja koje se odnose na korisnost predavanja i usvajanje znanja o prezentiranim temama. Pored toga, pedagozi, psiholozi i socijalni radnici su ovakav pristup u radu sa roditeljima ocijenili  korisnim i opravdanim, što upućuje na potrebu provođenja ovakvog oblika preventivnih aktivnosti u školskoj sredini.

Cilj i svrha projekta: edukacija i osposobljavanje roditelja za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika, te blagovremeno sprječavanje nepoželjnih oblika ponašanja koja vode maloljetničkom prijestupništvu.

Ciljna grupa: roditelji učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

U projektu je participiralo 11.022 učesnika, kroz  408 predavanja.

Period realizacije: 2008-2013. godina .

Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo i  osnovne škole Kantona Sarajevo.

Kantonalna javna ustanova „ Porodično savjetovalište” kroz četiri ciklusa uspješno je realizirala  Tribine – predavanja za roditelje.

U prvom ciklusu projekta realizirane su slijedeće teme: „Prepoznavanje i prevencija rizičnih ponašanja djece koja vode u delinkvenciju“; „Komunikacija u porodici“, te „Porodični sistem – uspostavljanje pravila, granica i discipline“. Na osnovu iskustava iz realizacije ovog ciklusa, izrađena je edukativna brošura „Roditelj, dijete, škola“ namijenjena roditeljima svih učenika prvih razreda osnovnih škola u Kantonu Sarajevo koja je štampana uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Kroz drugi ciklus realizirane su  teme: „Porodica kao zaštitni (protektivni) faktor razvoja rizičnih ponašanja djece“ i „Odgojni stilovi roditeljstva i njihov uticaj na dijete“. U okviru predavanja prezentirana su teorijska uporišta i praktični primjeri koji govore o važnosti pravovremenog prepoznavanja rizičnih ponašanja djece koja mogu voditi u maloljetničku delinkvenciju. Takođe, u  okviru predavanja govoreno je i o porodičnoj povezanosti i emotivnoj bliskosti roditelja i djece te o njihovom kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

 

U trećem ciklusu tribina realizirane su dvije teme:  „Unutrašnja motivacija djece – kako je poticati unutar porodice“ – tretira problem slabe unutrašnje motiviranosti djece i različite izazove i dileme u  njihovom odgoju i  „Slobodno vrijeme djece i mladih – prostor kreativnog djelovanja“ – tretira kulturne obrasce u provođenju slobodnog vremena, te razmatra strukturu slobodnog vremena djece i mladih u porodici, vannastavnim aktivnostima i školi.

Četvrti ciklus tribina realizira se tokom 2013.g. takođe sa dvije teme. Prva tema „ Mladi i Internet“ – usmjerena je  na prevenciju negativnih utjecaja Interneta na djecu, odnosno rizika upotrebe Interneta. Druga tema “Pubertet i adolescencija-roditelji kao podrška” tretira najčešće probleme u odgoju s kojima se roditelji susreću u periodu adolescencije i načine kako se nositi sa njima.

 

Kroz evaluaciju tribina evidentirane su visoke ocjene roditelja koje se odnose na korisnost predavanja i usvajanje znanja o prezentiranim temama. Pored toga, pedagozi, psiholozi i socijalni radnici su ovakav pristup u radu sa roditeljima ocijenili  korisnim i opravdanim, što upućuje na potrebu provođenja ovakvog oblika preventivnih aktivnosti u školskoj sredini.

– See more at: http://localhost/httpdocs/index.php?option=com_content&view=article&id=19&catid=13&Itemid=11&phpMyAdmin=2701ed92ea1ad83f3a2957d11513b834#sthash.lt4uD2y9.dpuf