Cilj i svrha projekta: prevencija negativnih uticaja Interneta na djecu, odnosno prevencija socijalne izoliranosti djece i njihove izloženosti nasilju na Internetu.

Ciljna grupa: djeca i roditelji u osnovnim školama.

U projektu je participiralo  1809 učesnika, kroz 23 interaktivna predavanja.

Period realizacije: 2008.-2013. godina .

Partner u projektu: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo i škole.

 

Aktuelnost teme i potreba djece i roditelja da prošire svoja saznanja o rizicima koje donosi korištenje Interneta doprinijeli su značajnoj zainteresiranosti i aktivitetu učesnika na ovoj tribini. Tema se oslanja na rezultate istraživanja koje je Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ provela u sedam osnovnih škola Kantona Sarajevo na uzorku od 1941 učenika.

Rezultati evaluacije ukazuju da Internet postaje stil života i da se  mladi na taj način sve više druže, zabavljaju, igraju, uče i provode slobodno vrijeme.

Glavni rizici upotrebe Interneta za djecu su izlaganje seksualnim ili nasilnim sadržajima, direktna komunikacija sa osobom koja traži neprimjerene odnose, izlaganje uznemirujućim, neprijateljskim ili nepristojnim porukama, te pretjerana izoliranost djeteta usljed prečestog/dugotrajnog korištenja Interneta. Sastavni dio predavanja  je i kratki film koji ilustruje jedan od primjera kako djeca mogu postati žrtve na Internetu, te istovremeno i podsticaj za diskusiju učesnika predavanja