U porodici se rodimo, odrastamo, sazrijevamo, učimo o ljubavi, intimnosti, stabilnosti, sigurnosti i zaštiti. Sa porodicom dijelimo zajedničku prošlost, sadašnjost i budućnost, u njoj stičemo prvo iskustvo o sebi i drugima.

Porodica bi trebala zadovoljiti osnovne potrebe čoveka kao što su: potreba da bude voljen, da pripada drugom biću, da bude uvažen, da slobodno izražava svoje misli i želje, da se zabavlja, uči, otkriva nešto novo i sl ..

Ukoliko neku od ovih potreba čovjek u okruženju porodice ne uspije zadovoljiti, javlja se potreba za podrškom drugim socijalnim sistemima.

Kantonalna javna ustanova “Porodično savjetovalište” spada u mrežu ustanova socijalne zaštite, koja je u svojoj djelatnosti  rada usmjerena na pružanje stručne psihosocijalne pomoći i podrške građanima. Osnovana je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, 30. marta 2001. godine na inicijativu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS. Djelatnost Ustanova odvija se kroz sljedeće oblasti: pružanje psihosocijalne podrške, savjetodavno – terapeutski tretman; realizaciju razvojno-istraživačkih preventivnih projekata; stručnu i profesionalni pomoć i podršku institucijama i organizacijama koje se bave porodicom.

Djelatnost Ustanove je organizovana kroz četiri odjela: Odjeljenje za savjetodavno-terapeutski rad, Odjeljenje za razvojno-istraživačke poslove i socijalne inovacije ,Odjeljenje za pravne,finansijske i opšte poslove i Odjeljenje za strateško planiranje, promociju i odnose sa javnošću. Bazična zanimanja stručnih saradnika su: socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, pravnici, sociolozi. Stručnjaci Savjetovališta koji se bave savjetodavno-terapeutskim radom su dodatno edukovani, a pored svojih osnovnih zanimanja, imaju završene specijalističke edukacije iz sistemske porodične terapije na nivou porodičnog terapeuta i porodičnog savjetnika.