• Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova KJU “Porodično savjetovalište”……………………………………………………………………………POGLEDAJ
  • Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u KJU Porodično savjetovalište …………………………………………………………………………….POGLEDAJ
  • Pravilnik o korištenju službenih telefona i interneta………………………………………………………………………………………………………………………………POGLEDAJ
  • Pravilnik o načinu korištenja službenog automobila………………………………………………………………………………………………………………………………POGLEDAJ
  • Pravilnik o reprezentaciji i poklonima……………………………………………………………………………………………………………………………………………………POGLEDAJ
  • Pravilnik o rukovanju gotovim novcem u KJU Porodično savjetovalište…………………………………………………   …………………………………………POGLEDAJ
  • Pravilniko nadzoru nad stručnim radom radnika koji obavljaju poslove socijalne zaštite u KJU Porodično savjetovalište…………………POGLEDAJ